28.9 C
Istanbul, TR
Pazartesi, Haziran 17, 2024

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN DERGİ ABONELİĞİ AYDINLATMA METNİ VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla A-D İletişim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi olarak amacımız; kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarımı, kişisel veri işlememizin hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirketimiz, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Bize ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz (firma adı – yetkili kişi adı – e-posta – telefon – firma adresi – resmi bayilikler) şirketimiz tarafından yayınlanan Lastik Magazin Dergisi abonelik taleplerinin alınması ve tarafınıza düzenli olarak dergi gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde kişisel verileriniz Lastik Magazin Dergisi’nin tarafınıza kargo ile iletilebilmesi amacıyla tedarikçilere aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz web sitesi formu vasıtasıyla otomatik yolla elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinize ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup
 • Şirket adresine elden teslim ederek,
 • Noter kanalıyla göndererek,
 • Şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile info@lastikmagazin.com adresine e-posta göndererek,
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı info@lastikmagazin.com adresine e-posta ile göndererek,

A-D İletişim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi’ye iletebilirsiniz. A-D İletişim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır.